Styrelseprotokoll 2016-11-28

Styrelseprotokoll 2016:9   Styrelsemöte 2016-11-28

Närvarande: Lasse Wessman, Bill Malmberg, Jan Högsberg och Stefan Brundin (Faouzi Mkadmi bortrest)

 1. Dagordning godkändes.
 1. Föregående styrelseprotokoll 2016-8 (2016-09-29), Godkändes.

3   Ekonomi:

 • Likviditeten är god.
 • Bill förklarade att rapporten visar överförbrukning av ”parkskötsel utanför avtal” (ca 36.000:- över budget) bland annat beroende på icke budgeterad kostnad för höststädning, som krävdes av årsstämman, samt vissa kostnader som egentligen skulle bokföras under andra budgeterade rubriker. Totalt ligger vi ändå väl till i förhållande till budget. Beslöts att Bill o LW reder ut begreppen.
 1. Rapporter om pågående projekt och arbeten (se föregående protokoll):
 • Kantskärning av lekplatserna har genomförts.
 • Avverkning av björkarna på G7 har genomförts och papperskorg monterats.
 • Trafikhinder mellan Enskiftet och Storskiftesvägen samt ängen har monterats. Beslutade skyddslock har också monterats, dessa försvann dock med första plogningen. Här behövs en justering av markmonteringen. Lars Rosenblad ansvarade för den ursprungliga monteringen.
 • Tallhäcken utanför E29 har tuktats av J. J och LW, men behöver justeras ytterligare för att ta bort riskfyllt spetsiga grenar, samt frigöra sittplatser mot lekplatsen.
 • Styrelsen beslöt att övriga projekt, som avser parkskötsel skjuts fram till våren 2017 då J. J´s avtalsperiod nu avslutats.
 • Vägunderhåll: Villastaden föreslog att vi själva reparerar asfaltsskada vid E8-E10. J. H inventerar tänkbara asfaltsreparatörer, som också kan se över vissa kritiska vattenpölar (bl. a vid klubbstugan). Annars blir det ett eget arbete under våren. Villastaden kommer att reparera vissa kantstenar i vår.
 • Bill hade idé om högtryckstvätt av kantstenarna i hela området, vilket kunde betyda ett betydande skönhetslyft. Styrelsen ansåg att åtgärden nog måste delegeras till resp. fastighetsägare med tanke på tillgång till el och vatten.
 • Styrelsen diskuterade om rensning av asfalt skall ingå i höststädningen. Svårigheten är att löv förflyttas och det aldrig är möjligt att uppnå lövfrihet, utom vid en kort tidpunkt.

Styrelsen gjorde en genomgång och utvärdering av årets genomförda projekt och med följande generella noteringar, att använda för framtida upphandlingar:

 • Styrelsen var helt nöjda med gräsklippningen, men tyckte att kantklippning, städning och ogräsrensning, varit klart sämre i år än tidigare. Likaså har underhåll av trädetaljer på lekplatserna varit otillräckliga. Vi måste få hjälp att säkerställa att spikar och annat som kan skada barnen inte förekommer. (Entreprenör måste åtgärda eller larma om brister).
 • Stora arbeten, som trädunderhåll, gräsreparationer och mm bör göras tidigt på våren i stället för i slutet av säsongen, så att medlemmarna snabbt får glädje av insatserna under sommaren.
 • Arbeten skall igångsättas och avsynas av styrelsen, så att vi ställer rätt krav och är överens om resultat och kostnader.
 • LW´s förslag om förnyelse av EU-sand röstades ned av styrelsens övriga medlemmar, som ansåg att man kunde hyra en väghyvel, som skalade av nuvarande sand för förnyelse med vanlig sand ovan en matta för ogrässkydd.
 • LW kallar till möte med Jobsson för att gå igenom utvärdering och upprättande av tänkbart uppdrag 2017

 

 1. Lekplatserna:
 • JH, LW och SB har uppdraget att arbeta igenom förslag till åtgärdsplan med ledning av besiktningsprotokoll och insamlat material från Hags.
 • Styrelsen har tidigare konstaterat att vi behöver göra stora insatser för fallskydd. J. H föreslog att vi skulle försöka begränsa användningen av EU-sand och i stället använda sandlådesand där fallrisken är liten. Frågan bör utredas av ovan nämnda arbetsgrupp
 1. Garage, elmätning och laddningsstationer
 • LW berättade att vi fått en offert på installation av separata elmätare i varje garage, med BMeters radioavläsning. I runda tal kommer det att kosta cirka 250 000:-. Styrelsen diskuterade nödvändigheten av investeringen, men enades om att vi inte kan undvika att medlemmar skaffar sig hybrider som kan laddas i nuvarande vägguttag, på föreningens bekostnad, med risk för kraftiga ökning av de gemensamma elkostnaderna. Frågan om individuell betalning av garageel, har framförts tidigare och blir nu än mer aktuellt.
 • SB föreslog att en ombyggnad skall ta sikte på att vi uppgraderar nätet så att alla kan ladda en hybrid i garaget, eller ta ut tillräckligt mycket energi som behövs för frysboxar etc. Det uppdrogs åt SB att tillsammans med LW driva projektet och skaffa fler offerter med rätt kravspecifikation

 

 1. Övriga frågor:
 • LW rapporterade att Värmeverket nu börjat planerad uppgradering av värmeledningarna på Storskiftesvägen. Någon planerad uppgradering hos Enskiftet lär inte bli aktuellt 2017-2018. Styrelsen aktualiserade frågan om vi skall vara proaktiva med egen rörnedläggning. Vi beslöt att hålla oss informerade om hur man gör i andra samfälligheter tills vidare.
 • Vår hemsida. Vi har ingen som kan hantera vår WEB, som genant nog legat i träda. LW har inte lyckats skaffa sig tillräckliga kunskaper att sköta den sedan Mattias flyttade. Styrelsen föreslog att vi undersöker möjligheten att köpa tjänsten.
 • Ordförande och Kassör avgår efter verksamhetsåret 2016. Valberedningen har, av egen kraft, hittills inte lyckats besätta varken kassör eller ordförande. Ordförande har nu haft uppdraget 7 i år trots önskan att bli avlöst, från utgången av sin ”tillfälliga insats” 2009. Valberedningen kommer att uppdras att ta fram aspiranter, samtidigt som vi undersöker möjligheten att organisera om arbetet (framförallt kassörens).

9   Nya medlemmar:

 • Allt fler fastigheter hyrs ut i andra hand, vilket ibland skapar problem med trygghet och möjligheter till kontakter i praktiska frågor. Styrelsen diskuterade möjligheterna att få kontroll över de boende oavsett boendeform.
 1. Nästa möte:
 • Fastställs efter kontakt med Joakim Jobsson.

 

    …………………………………………………………………..

Lasse Wessman                                    Bill Malmberg
Ordf.  o Protokollförare                   Justerare

Lämna ett svar