Motorfordonstrafik

Regler för motortrafik och fordonsparkering inom Samfälligheten Enskiftets områden. 

  1. Motortrafik på gångvägarna är förbjuden där skyltar är uppsatta. Även i övrigt är motortrafik på gångvägarna olämplig eftersom dessa inte är konstruerade för biltrafik. Utryckningsfordon är undantagna, samt de fordon som behövs vid yrkesutövning t.ex. vid snöröjning, sandning transporter av tyngre gods samt vid personliga handikapp (vårt goda omdöme får avgöra).

2.  Inom samfälligheten gäller samma regler för tomgångskörning
som för hela Botkyrka Kommun, nämligen max 1 minut.

3.  Vårt område är vid infarterna skyltat med parkeringsförbud vilket
innebär att parkering endast är tillåten på markerade platser.
Övrig uppställning kan beivras.

4.  Varje fastighet har permanent tillgång till en (1) parkeringsplats i
garage och en (1) markerad parkeringsplats på mark i nära
anslutning till den egna garageplanen. För tillfälliga besök finns en
särskild gästparkering, vid vändplanen på Enskiftesvägen.

5.  Utomhusplatserna får inte hyras ut.

6.  Långtidsuppställning av husvagnar, släpvagnar, skrotbilar, andra
objekt, eller fordon som är avställda hos bilregistret eller har
körförbud är inte tillåten.  Styrelsen har dock rätt att i enskilda
fall medge dispens från detta förbud – eller andra förbud i dessa
regler – om den finner att uppställning kan ske utan olägenhet för
annan.

7.  Parkeringsplatser avsedda för gäster och besökande får ej
användas av medlemmarna själva, eller permanentboende inom
området.

8.  Fordon ska rymmas inom målade parkeringsrutor som ska vara
minimum 2,30 meter breda och drygt 5 meter långa.

9.   Biltvätt inom området är inte tillåtet.

Ovanstående regler gäller även för gäster. Respektive fastighetsägare är ansvarig att informera sina gäster om de gällande reglerna.

Dessa regler är i punkt 3, 4, 6 och 7 fastställda på ordinarie föreningsstämma 2009 och på extra    stämma 2009.

2 reaktioner på ”Motorfordonstrafik”

    1. Enligt allmänna parkeringsregler, som gäller överallt där P-skylt, är uppsatt utan tillägg, gäller maximalt 24 timmar sammanhängande.
      Varje fastighet har 2 P-platser; en i garage och en utomhus i anslutning till sin garagelänga. Gästparkeringen är helt avsedd för tillfälliga gäster till oss och får aldrig användas av boende eller permanenta gäster. Har man behov av fler P-platser finns ingen lösning i vår förening, eftersom vi inte har markutrymme för expansion.

Lämna ett svar